Yoga in De Lanterfant

What can you expect?

Wat mag je verwachten?

As a guest in De Lanterfant, you can book a private yoga experience for you and your party (maximum 2). You will be enjoying a yoga class tailored to your wishes, in the comfort of De Lanterfant.

Als gast in De Lanterfant, heb je de opportunieit om een privé yoga ervaring voor jezelf en je gezelschap (max 2). Je zal genieten van een persoonlijke yogales, afgestemd op uw wensen, in het comfort van De Lanterfant.

Yoga Asana

Yoga Asana

Probably what you have in mind when you go to a yoga class: yoga poses linked with breathing, starting with gentle poses to warm up the body, moving onto more dynamic movements to build up energy, then moving towards some static poses to cool down before resting for a few minutes in savasana.

Waarschinlijk wat je eerst aan denkt als je naar een yogales gaat: yogahoudingen gelinkt met ademhaling. Wij starten met een zachtige en rustige houdingen om de lichaam op te warmen, dan worden meer actieve houdingen beoefent om energie op te bouwen in een aantal statische houdingen te rusten vooraleer de laatste minuten te spenderen in savasana.

Self-massage (Myofascial release)

Zelf-massage (Myofasciale release)

Using massage balls and yoga blocks, we will work on massaging whichever parts of the body that require extra attention to feel relaxed.

If you came by bike or hiking, combining this with yoga asana is an ideal way of helping your body recover for the next step of your journey.

Wij gebruiken massage ballen en yogablokken om lichaamsgedeelten die extra aandacht nodig hebben om te ontspannen te masseren.

Ben je te voet of met de fiets gekomen? Dan is dit soort zelfmassage ideaal om je lichaam te laten herstellen voor de volgende fase van je reis.

Yoga nidra (guided deep rest meditation)

Yoga nidra (begeleide diepe rustmeditatie)

Yoga nidra or “non sleep deep rest” is a guided meditation that will help you reach deeper stages of rest without falling into sleep. This kind of meditation helps you move into a deep state of conscious awareness sleep. In this state, the body and mind rest and the consciousness is awake.

Yoga nidra, of “diepe rust zonder slapen” is een begeleide meditatie die je neemt naar diepere ruststadia zonder in slaap te vallen. Deze soort meditatie helpt je een diepere staat van bewustzijn te bereiken. In deze staat, kunnen lichaam en geest rusten en je bewustzijn is wakker.

Choose your own adventure

Kies je eigen avontuur

For this yoga class you may chose purely yoga asana, or a combination with either self-massage techniques or yoga nidra.

You also have the choice of a 60 minutes or a XL 90 minutes yoga class.

Je mag kiezen tussen enkel yoga asana, of een combinatie van yoga asana en zelf-massage technieken of yoga nidra.

Je kan ook kiezen tussen een 60 minuten lang les, of een XL 90 minuten les.

Meet your teacher

Maak kennis met je lerares

Triangle pose

Diana has been practicing yoga for since 2005 and teaching since 2021. Her yoga classes focus on body and breath awareness, teaching the student to feel their body regardless of how the pose looks.

She also specialises in teaching on the one hand athletes, and on the other hand, office workers, each with their specific demands.

She likes to make her classes multidisciplinary, adding stretching, mobility, meditation to create a unique experience.

Diana beoefent yoga sinds 2005 en geeft les sinds 2021. Haar yogalessen zijn gericht op lichaams- en adembewustzijn, waardoor de student leert zijn lichaam te voelen, ongeacht hoe de pose eruit ziet.

Daarnaast is zij gespecialiseerd in het lesgeven aan enerzijds atleten en anderzijds kantoormedewerkers, elk met hun specifieke eisen.

Ze houdt ervan om haar lessen multidisciplinair te maken, door stretching, mobiliteit en meditatie toe te voegen om een unieke ervaring te creëren.

Practicalities

Praktische zaken

  • Reservation requests need to be made at least 48 hours in advance, we reserve the right to not accept a reservation made later than this.
  • Reservations need to be paid in full, via bank transfer, at least 24 hours before the requested time. If payment has not been received by then, the class will be cancelled.
  • You can cancel a reservation that has not been confirmed (paid) at any time.
  • Cancellations made after payment has been received incur in a 50% cancellation fee. We will transfer the remaining fee within 48 hours of receiving your cancellation request.
  • Reserveringsaanvragen moeten minimaal 48 uur van tevoren worden ingediend, wij behouden ons het recht voor om een reservering die later wordt gemaakt niet te accepteren.
  • Reserveringen moeten volledig worden betaald via bankoverschrijving, minimaal 24 uur vóór het aangevraagde tijdstip. Als de betaling dan nog niet is ontvangen, wordt de les geannuleerd.
  • Een nog niet bevestigde (betaalde) reservering kunt u op ieder moment annuleren.
  • Voor annuleringen die plaatsvinden nadat de betaling is ontvangen, worden annuleringskosten van 50% in rekening gebracht. Wij maken het resterende bedrag binnen 48 uur na ontvangst van uw annuleringsverzoek over.

Book your class here / Reserveer je les hier